Skip to content

60 jier yn 60 dagen

No’t yn ús tiid fan globalisearring lytse talen stadichoan útstjerre wol de Ried fan de Fryske Beweging de betinking fan…

maart 17, 2011

Read More

Foarskiednis Kneppelfreed

Op 16 novimber 1951 – midden yn de tiid fan de Weropbou en de Kâlde Oarloch– hie yn Ljouwert in…

maart 17, 2011

Read More

Kneppelfreed 60 jier lyn

‘De laatste man van de Zwarte Hoop’ De saak Van der Burg sette in stream fan ûnfoarsjoene foarfallen yn it…

maart 15, 2011

Read More

Tsjûgen fan kneppelfreed

Oantinken Johannes Hartmans Inkelde tsjûgen hawwe har oantinken oan Kneppelfreed opskreaun, lykas Johannes Hartmans, Lieuwe Tijsma en Jacob Vellenga. Hartmans…

maart 14, 2011

Read More

Neisleep

In pleatslike middenstanner Bakker Vonk grypt it barren oan en hat yn dy wike echte Hearrenfeanster kantonrjochterkes en Ljouwerter kneppeltsjes…

maart 13, 2011

Read More

Untjouwings

Untjouwings sûnt 1951 As gefolch fan Kneppelfreed ûntstie in nije faze yn de ûntjouwing fan it Frysk yn it rjochtsferkear….

maart 12, 2011

Read More

Fan knepelje nei keppelje

Dit feest is in grut barren wat is organisearre troch de Ried fan de Fryske Beweging. De Ried fan de Fryske Beweging is de belange organisaasje foar de Fryske taal en kultuer. Sjoch op www.fryskebeweging.nl